بیوگرافی

کارشناسی فیزیک
کارشناسی ارشد مهندسی صدا از دانشگاه صدا و سیما
کارشناسی ارشد مدیریت شهری از دانشگاه تهران