بیوگرافی

تحصیلات:
کارشناسی مهندسی صنایع سلولزی
لیسانس فناوری صدا دانشگاه آزاد
کارشناسی دوره موسیقی الکترونیک از کالج پیرامد سوئد

سوابق تدریس:
استاد رشته صدابرداری دانشگاه جامع علمی کاربردی

برخی از پروژه های انجام شده:
ساخت و تولید سرود جامعه داروسازان ایران ( به سفارش انجمن داروسازان ایران)
ساخت و تولید سرود مبازره با مواد مخدر ( به سفارش ستاد مبارزه با مواد مخدر)
ساخت و تولید سرود ملی برجام ( به سفارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
ساخت و تولید سرود روز ملی شیر مادر ( به سفارش انجمن پرشکان داخلی ایران)
ساخت و تولید سرود بنیاد داروی برکت
ساخت و تولید سرود شرکت پزشکی پوراطب