مهندس مرتضی افجه ای

بیوگرافی

تحصیلات:
مهندسی نرم افزار

برخی از پروژه های انجام شده:
طراحی سیستم کنفرانس دانشگاه شهید چمران اهواز
طراحی اولیه استودیو پیام پلیس راه
صداگذاری و صداسازی فیلم ترکشهای سرخ علی شاه حاتمی