این یک گواهی نامه است

تمامی دروس با موفقیت گذرانده شده اند

به همراه مارک
تاریخفرهاد محمدی, استاد درس