021-88760001
info@sound-city.ir

آیا با مدرک این دوره می‌توان در دانشگاه‌های خارج از کشور ادامه تحصیل داد؟

۱۱ مهر ۱۳۹۹

آیا با مدرک این دوره می‌توان در دانشگاه‌های خارج از کشور ادامه تحصیل داد؟

دوره طراحی و مهندسی صدا یک “مهارت” (Profession) است و مدارک سازمان فنی و حرفه ای برای وزارت کار در کشورهای مختلف اعتبار دارد. این مدرک و کلیه مدارک این سازمان دانشگاهی نیست و مدرک “مهارتی” است. مدرک “مهارت” در جذب شدن در بازار کار در کشورهای مختلف کاربرد دارد، البته در ادامه تحصیل نیز به عنوان یک رزومه قوی بی تأثیر نیست.