021-88760001
info@sound-city.ir

آیا فقط اعداد و ارقام گفته می شود یا ابزارها کامل توضیح داده می شود؟

۱۴ شهریور ۱۳۹۹

آیا فقط اعداد و ارقام گفته می شود یا ابزارها کامل توضیح داده می شود؟

در این دوره ابزارهای میکس کاملا آموزش داده شده و با ذکر مثال عملی و شنیدنی توضیح کامل داده می شود.