021-88760001
info@sound-city.ir

آیا نیاز به داشتن پیش زمینه برای فهمیدن درس الکترونیک آنالوگ و دیجیتال داریم؟

۲۲ شهریور ۱۳۹۹

آیا نیاز به داشتن پیش زمینه برای فهمیدن درس الکترونیک آنالوگ و دیجیتال داریم؟

خیر. مباحث این دوره بصورت ابتدایی و کاربردی آموزش داده می شود و نیازمند دانش مهندسی الکترونیک نیست.