021-88760001
info@sound-city.ir

در این دوره با چه نرم افزاری کار می شود؟

۱۴ شهریور ۱۳۹۹

در این دوره با چه نرم افزاری کار می شود؟

نرم افزار Cubase به عنوان نرم افزار پایه است. اما مطالب میکس قابل پیاده سازی و اجرا روی همه نرم افزارها می باشد.