021-88760001
info@sound-city.ir

آیا با گذراندن این دوره می‌توان در حد استانداردهای جهانی در دیگر کشورهای جهان فعالیت نمود؟

۱۱ مهر ۱۳۹۹

آیا با گذراندن این دوره می‌توان در حد استانداردهای جهانی در دیگر کشورهای جهان فعالیت نمود؟

بله به طور یقین